SKiB
Svenska Kulturfonen i Björneborg

Bss + SKiB Campus arkitekturtävling

NYTT
Tävlingsbidragen är inlämnade, läs nedan.

För att förverkliga nybygget SKiB + BSS Campus utlyste Svenska Kulturfonden i Björneborg en arkitekttävling för inbjudna byråer. Tävlingen stöder pågående förändringen av stadsplanen och senare planeringen av byggnaden. Tävlingen ordnas i samarbete med Finlands Arkitektförbund (SAFA). De inbjudna byråerna i bokstavsordning är:

Arkkitehdit LSV
JKMM Architects
Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
Sigge Arkkitehdit Oy
Verstas Arkkitehdit Oy

Byggnaden uppförs på den tomt som ägs av stiftelsen i Björneborgs 3. stadsdels (Malminpää) 36. kvarter. Nybygget kompletterar de nuvarande skolbyggnaderna och ska fungera som en del av byggnadshelheten. I samband med projektet kommer befintliga byggnader på tomten att rivas.

Målet med tävlingen är att utveckla en funktionellt, stadsbildmässigt och arkitektoniskt högklassig lösning för uppförande av nybygget på den tomt som utgör Palojokifastigheten. Byggnaden ska passa in naturligt i den befintliga stadsbilden och vara stadsbildsmässigt intressant för att locka besökare till campuset.
Som kultur-, uppväxt- och lärmiljö ska byggnaden ge användarna en känsla av upplevelser och mångfald.

För att garantera en lång livslängd för byggnaden eftersträvas lösningar som betonar flexibilitet för förändringar, energieffektivitet och hållbar utveckling. Strävan är att campuset byggs i trä.

De inbjudna byråerna har alla inom utgiven tid (11.11.2020) lämnat in sina anonyma tävlingsbidrag. Priskommittén påbörjar nu sitt arbete, resultaten meddelas senast i januari 2021.

Tävlingsbidragen finns till påseende här.

Länk till tävlingsmaterialet finns här.

Bss + SKiB Kampus arkkitehtuurikutsukilpailu

UUTTA
Kilpailuehdotukset on jätetty, lue alla.

Svenska Kulturfonden i Björneborg järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Bss + SKiB Kampuksen uudisrakennuksen suunnittelusta. Kilpailu järjestetään laadittavan asemakaavamuutoksen ja tulevan toteutussuunnittelun tueksi. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kutsutut toimistot aakkosjärjestyksessä ovat:

Arkkitehdit LSV
JKMM Architects
Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
Sigge Arkkitehdit Oy
Verstas Arkkitehdit Oy

Uudisrakennus tulee sijoittumaan säätiön omistamille tonteille Porin
kaupungin 3. kaupunginosassa (Malminpää) 36. korttelissa. Uudisrakennus tulee täydentämään nykyisiä koulurakennuksia ja toimimaan niiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakentamisen yhteydessä puretaan tonteilla sijaitsevia rakennuksia.

Kilpailun tavoitteena on löytää toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu uudisrakennuksen rakentamiseksi Palojoen kiinteistön tontille. Rakennuksen tulee liittyä ympäröivään kaupunkirakenteeseen luontevasti, olla kaupunkikuvallisesti merkittävä ja houkutella kaupunkilaisia kampukselle. Käyttäjilleen rakennuksen tulee antaa elämyksiä ja monipuolisuutta niin kulttuuri- ja kasvu- kuin myös oppimisympäristönä.

Rakennuksen pitkäaikaiskestävyyttä varmistavat sen muuntojoustavuus, energiatehokkuus sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut rakentamisessa. Rakennus halutaan toteuttaa puurakenteisena.

Kaikki kutsutut toimistot ovat jättäneet kilpailuehdotuksensa määräpäivään mennessä (11.11.2020). Palkintolautakunta aloittaa työnsä ja kilpailun tulokset julkaistaan viimeistään tammikuussa 2021.

Kilpailuehdotukset ovat nähtävissä täältä.

Linkki kilpailumateriaaliin tästä.